Avtalevilkår

Avtalevilkår for kjøp av produkter og tjenester hos EL STATION AS

1. Innledende bestemmelser

1.1 Avtalen

Denne avtalen regulerer kjøp av ladestasjoner (Produktet), ladekabler (Produktet), E-Connect programvare (Produktet) og installasjon (Installasjon) av laderen (heretter samlet Leveransen).
Avtaledokumentene (Avtalen) består av:
– Standardvilkår for kjøp av hjemmelader
– En beskrivelse av Produktet
– Angrerettsskjema
I tillegg blir Avtalen utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp og salg av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere, herunder forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.
Ved motstrid mellom Avtalen og lovgivning så vil denne Avtalen gå foran, så fremt dette ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

1.2 Partene

Avtalen er inngått mellom EL STATION AS, Nydalsveien 33, 0484 Oslo, org. nr. 920 592 694 (Selgeren) og den forbrukeren som foretar bestillingen (Kjøperen). Samlet vil Selgeren og Kjøperen bli omtalt som Partene, eller hver for seg for en Part.

1.3 Partenes forpliktelser

Selgeren forplikter seg til å levere Produktet til Kjøper ved avtalt tidspunkt for Installasjon og ved underleverandør (Installatøren) å forestå Installasjonen av Produktet hos Kjøperen.
Kjøperen forplikter seg til å medvirke til gjennomføringen av Avtalen, samt rettidig betale den avtalte Kjøpesummen.
Kjøperen vil bli kredittvurdert etter at Avtalen er inngått. Dersom kredittvurderingen av Kjøper ikke anses tilfredsstillende av Selger bortfaller Avtalen.

2. Avbestilling og angrerett

2.1 Avbestilling og angrerett før levering

Dersom Kjøperen avbestiller Produktet før levering og Installasjon, kan Selgeren ikke fastholde kjøpet og kreve betaling.

2.2 Generelt om Kjøperens angrerett

Kjøperen har på nærmere angitte vilkår som følger av denne Avtalen, rett til å gå fra sine forpliktelser (angrerett) ved å gi melding på post@ireparasjon.com til Selgeren før utløpet av angrefristen. Angrerettskjema vedlegges ordrebektreftelse.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.

2.3 Angrefristens lengde

Angrefristen for Installasjonen utløper 14 dager fra den dagen Avtalen ble inngått.
Angrefristen for kjøp av Produktet utløper 14 dager fra den dagen Kjøperen får Produktet i fysisk besittelse. 2.4 Angrerett for utførelse av Installasjonen
Angrefristen for Installasjonen utløper 14 dager fra den dag denne Avtalen ble inngått. I denne perioden har Kjøperen i henhold til punkt 2.2 rett til å gå fra sine forpliktelser knyttet til Installasjonen. Dette gjelder:
(i) plikten etter punkt 3.4 til å betale for Installasjonen, og
(ii) plikten etter punkt 3.1 til å yte medvirkning for gjennomføringen av installasjonen.
Dersom Kjøperen ønsker at Installasjonen skal utføres før utløpet av angrefristen kan Partene avtale dette uttrykkelig. Dersom Partene har avtalt dette og Kjøperen allikevel benytter seg av sin angrerett gjelder følgende:
(iii) Dersom Installasjonen enda ikke er utført påløper et avbestillingsgebyr på NOK 1500.
(iv) Dersom Installasjonen allerede er utført skal Kjøperen anses å ha frafalt sin angrerett, jfr. Angrerettloven § 22 bokstav c. Kjøperen forplikter seg fullt og helt til å betale NOK 5 500, hvilket utgjør kostnadene for Installasjonen.

2.5 Angrerett for leveranse av Produktet

Angrefristen for kjøp av Produktet utløper 14 dager fra den dagen Kjøpere får Produktet i sin fysiske besittelse. I denne perioden har Kjøperen i henhold til punkt 2.2 rett til å gå fra sine forpliktelser knyttet til kjøpet av Produktet.
Dersom Kjøperen benytter seg av angreretten må Kjøperen melde dette til Selgeren innen utløpet av angrefristen. Kjøperen må betale for Installasjonen som nærmere beskrevet i punkt 2.4(iv). For at angreretten skal gjelde, må Varen returneres i samme stand som du mottok og i original emballasje.

Angreretten bortfaller dersom Varen er testet, montert eller tatt i bruk. Før retur av varen avtales det praktiske ved forsendelsen mellom partene. Kjøper dekker kostnadene knyttet til forsendelse.

3. Kjøperens plikter etter Avtalen

3.1 Generelt om Kjøperens plikter

Kjøperen skal yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham eller henne for at Selgeren skal kunne oppfylle Avtalen. Dette innebærer blant annet å:
(a) stille boligen til disposisjon slik at Installasjonen av Produktet kan bli gjennomført på avtalt tidspunkt,
(b) på forespørsel å gi den informasjonen Selgeren eller Installatøren finner nødvendig slik at riktig versjon av, Produktet velges og at Installatøren får nødvendig informasjon for å kunne utføre Installasjonen, og
(c) betale den avtalte Kjøpesummen til rett tid.
Dersom Kjøperen ikke yter nødvendig medvirkning, og dette medfører ekstra kostnader for Selgeren, kan gebyr påløpe. Dette er nærmere regulert i punkt 3.2.

3.2 Kjøperens manglende medvirkning

Dersom Kjøperen ikke yter nødvendig medvirkning, og Selgeren lider tap som følge av dette, kan Selgeren kreve at tapet skal bæres av Kjøperen.
Dersom Kjøperen ikke stiller boligen til disposisjon slik at Installasjonen ikke kan bli utført til avtalt tid, påløper et gebyr på NOK 1500.
Dersom Kjøperen ikke har sendt nødvendig informasjon, på oppfordring fra Selger eller Installatøren, og mangelen på informasjon medfører merarbeid, kan selgeren kreve at kostnadene til slikt merarbeid dekkes av Kjøperen. Det samme gjelder dersom Kjøperen har bestilt feil versjon av Produktet, som ikke er kompatibelt med elanlegget og/eller elbilen.

3.3 Kjøpesum

Kjøperen skal betale det beløp som fremkommer av ordrebekreftelsen («Kjøpesummen»). Det oppgitte beløpet utgjør den totale prisen, og kan ikke ensidig endres av Selger. Dersom Kjøperen ikke yter nødvendig medvirkning kan gebyr påløpe etter nærmere vilkår, se punkt 3.2.
Dersom Kjøperen velger å benytte seg av avtalt nedbetaling kan ytterligere kostnader påløpe i henhold til reglene i punkt 3.6.

3.4 Betaling av Kjøpesummen

Kjøpers betaling kan skje ved kontant betaling eller avtalt nedbetaling. Kontant betaling reguleres av reglene i punkt 3.5 og avtalt nedbetaling ved delbetaling i punkt 3.6.

3.5 Kontant betaling av Kjøpesummen

Kjøperen skal betale Kjøpesummen når Selgeren krever det.
Selgeren kan kreve at Kjøperen betaler hele eller deler av Kjøpesummen før Installasjonen av Produktet er gjennomført. Rettmessig betaling av Kjøpesummen skjer til Selgers kontonummer som er spesifisert på tilsendt faktura.
Selgere forbeholder seg retten til å gjøre kredittsjekk.

3.6 Avtalt nedbetaling av Kjøpesummen gjennom Klarna.

Selgeren forplikter seg til Klarnas avtalevilkår ved delbetaling.

3.7 Kjøperens manglende betaling av Kjøpesummen

Dersom Kjøperen ikke betaler Kjøpesummen, og dette ikke skyldes Selgeren eller forhold på Selgerens side, kan Selgeren kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/eller holde ytelsen tilbake.
Selgeren kan fastholde Avtalen og kreve at Kjøperen betaler Kjøpesummen. Dersom Kjøperens forsinkede betaling er vesentlig, eller kjøperen ikke betaler etter en rimelig tilleggsfrist som Selgeren har fastsatt, kan Selgeren heve Avtalen. Selgeren forbeholder seg retten til å heve Avtalen også etter at Produktet er overtatt av Kjøperen.
Betales ikke Kjøpesummen innen avtalt tid, kan Selgeren kreve rente av Kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven.
Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, inndrives ved inkasso. Kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

4. Selgerens plikter etter Avtalen

4.1 Selgerens plikt til rettidig levering

Tidspunkt for når Selgeren skal levere Produktet og utføre Installasjonen avtales mellom Kjøperen og Installatøren. Dersom ikke noe annet er avtalt har Kjøperen krav på levering innen 30 dager etter avtaleinngåelsen.

Dersom Installasjonen og levering av Produktet blir forsinket, og dette ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøperens side, kan Kjøperen gjøre misligholdsbeføyelser etter forbrukerkjøpsloven gjeldenden.
Dersom Selgeren spør om Kjøperen vil motta levering til tross for forsinkelsen eller underretter Kjøperen om at Installasjonen vil bli gjennomført og Produktet vil bli levert innen en angitt tid, men Kjøperen ikke svarer innen rimelig tid etter at han eller hun har fått meldingen, kan Kjøperen ikke heve om oppfyllelse skjer innen den tid som er angitt.

4.2 Selgerens plikt til å levere kontraktsmessig vare

Selgeren plikter å levere Produktet fri for mangler, og Produktet skal svare til de opplysninger og spesifikasjoner som følger av Avtalen mellom Partene.
Ved bedømmelsen av om Produktet har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på Kjøperen, legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere. Risikoen går over på Kjøperen når Kjøperen får produktet i sin fysiske besittelse.

4.3 Selgerens plikt til å forestå Installasjonen av Produktet

Installasjonen gjennomføres i henhold til Avtalen, herunder den vedlagte produktbeskrivelsen. For ytterligere behov ved Installasjonen skal dette avtales direkte med Installatøren. Kostnader knyttet til slike merarbeider skal faktureres direkte fra Installatør til Kjøper. Kjøper forplikter seg for å betale merarbeid som er avtalt med Installatør.

4.4 Reklamasjon og forbrukerens krav ved mangler

Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøperens side, kan Kjøperen gjøre alminnelige misligholdsbeføyelser gjeldende.
Dersom det foreligger en mangel ved Produktet eller Installasjonen må Kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi Selgeren en melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Reklamasjonen må skje senest fem år etter Installasjonen og overleveringen av Produktet.
Dersom det foreligger en mangel og reklamasjon er rettidig fremsatt, plikter Selgeren å avhjelpe mangelen. Avhjelp skal skje innen rimelig tid og uten kostnad og vesentlig ulempe for Kjøperen.
Dersom det fremsettes reklamasjon for en påstått mangel, og dette viser seg å ikke være en mangel ved Produktet eller Installasjonen, kan Selgeren kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel.

4.5 Garanti

Selgeren stiller en to års garanti for utbedring av mangler ved Leveransen som ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøperens side. Eventuelle feil eller mangler skal meldes Selgeren innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen er eller burde blitt oppdaget. Selgeren kan benytte seg av Installatøren for å undersøke og eventuelt rette mangelen. Selgere skal forestå undersøkelse og kostnadsfri utbedring innen rimelig tid, etter at Kjøperen har gitt melding om feilen eller mangelen, men det tas forbehold om ledig kapasitet hos Installatøren. Garantien dekker ikke:
– Normal slitasje grunnet elde
– Uaktsom bruk
– Dersom installasjon ikke er foretatt av autorisert installatør
– Andre forhold og egenskaper som naturlig ikke kan forventes at varen skal tilfredsstille

4.6 Produktskader

Selgerens erstatningsansvar for tap som følge av en mangel omfatter, foruten skade på Produktet, også skade på gjenstander som har nær og direkte sammenheng med Produktets forutsatte bruk.
For andre produktskader enn dem som er nevnt i første ledd, kan Kjøperen kreve erstatning med mindre Selgeren godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse fra Selgerens side.

5. Konfliktløsning

En konflikt skal søkes løst mellom Partene.
Kommer Partene ikke til enighet kan konflikter etter denne avtalen søkes løst ved minnelig ordning etter mekling i Forbrukerrådet. Dersom en slik minnelig ordning ikke kan oppnås, kan klagen behandles av Forbrukerklageutvalget.
En klage behandlet i Forbrukerklageutvalget, kan fremmes for de alminnelige domstoler.